ANBI Gegevens

Algemene gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Liminous
Naam: Liminous
Statutaire zetel: Amsterdam
Adres: Joop Geesinkweg 701, 1114 AB Amsterdam

KvK Nummer: 84830859
RSIN Nummer: 863397839

Datum akte van oprichting: 21-12-2021
Eerste inschrijving handelsregister: 22-12-2021

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter en secretaris: Maja Kuzmanovic
 • Penningmeester: Nicholas Gaffney
 • Algemeen bestuurslid: Marko Peljhan
 • Algemeen bestuurslid: Emilia Vasella

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • het onderzoeken, ondersteunen en beschouwen van complexe maatschappelijke transities in het algemeen en de transitie naar duurzame cultuurvormen in het bijzonder;
 • de bevordering van experimentele, creatieve en contemplatieve benaderingen van transitie.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • het onderzoeken van maatschappelijke veranderingen, liminale en structurele transities.
 • het creĆ«ren van een netwerk van residenties voor individuele en collectieve transitie.
 • de ontwikkeling, ondersteuning en archivering van toekomstgerichte creatieve praktijken.
 • het stimuleren van transdisciplinaire samenwerkingsverbanden die zoeken naar een symbiose tussen cultuur, wetenschap, technologie, economie en de natuur, als respons op de onzekerheden die een transitie met zich brengt.
 • alles te doen wat bevorderlijk is aan de bovengenoemde doelen.

Liminous heeft geen winstoogmerk en zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst. Projectmedewerkers worden op zelfstandige basis vergoedt, conform aan de nationale en Europese richtlijnen. Bestuurders kunnen een onkostenvergoeding ontvangen, maar geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Inkomsten

De inkomsten van de stichting worden voornamelijk geworven van giften en schenkingen, en het rendement op investeringen daarvan. Daarnaast beoogt de stichting ook inkomsten uit subsidies (bijvoorbeeld Europese projecten) en bijdragen van instellingen voor specifieke samenwerkingen en co-producties. Overige inkomsten bevatten o.a. culturele dienstverlening en bijdrage van de deelnemers voor residenties, workshops en retraites.

Beheer en besteding van het vermogen

De stichting besteedt tenminste 90% van de uitgaven aan de activiteiten van algemeen nut, omschreven in de doelstelling en het beleid. De algemene beheerskosten van de stichting worden zo minimaal mogelijk gehouden. Stichting Liminous heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

De bestuurders mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het hun eigen vermogen is. Geen van de bestuurders heeft meerderheid in de zeggenschap over het vermogen.

De begroting en de jaarrekening worden elk jaar door de penningmeester opgemaakt en door het bestuur goedgekeurd. Tenslotte worden de rekeningen en de administratie door een externe boekhouder en een onafhankelijke bedrijfsadviseur gecontroleerd.

Download